Advanced Excel  ฉบับเขียนโปรแกรมด้วย Macro & VBAจัดจำหน่ายที่
  > ร้านหนังสือทั่วไป

สามารถสั่งซื้อได้ที่ สำนักพิมพ์ Provision 

( ถ้าไม่เจอหนังสือที่ ร้าน SE-ED สาขาใกล้บ้าน
สามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ สำนักพิมพ์ Provision )


พิมพ์ครั้งที่ 2

ผู้เขียน : ดุสิต กอปรรักชาติ

สำนักพิมพ์ : Provision

ราคาปก : 199 บาท 


ISBN : 978-616-204-393-2

เนื้อหาโดยย่อ 

    หนังสือ คู่มือ VBA Excel เล่มนี้อธิบายพื้นฐาน

 

การสร้าง Macro และวิธีการเขียนโปรแกรม VBA

 

ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นตอนการสร้างระบบงาน


อัตโนมัติใน Excel โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเคย


เขียนโปรแกรมมาก่อนเลยก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณ


โดยใช้ฟังก์ชั่น การสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลในรูป

 

แบบต่างๆ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างและแบบฝึกหัดพร้อม

 

โค้ด VBA ที่เริ่มจากง่ายไปจนถึงตัวอย่างการใช้งาน

 

จริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel ทั่วไปสามารถ

 

สร้างโค้ด VBA  ในการพัฒนาระบบงานใน Excel

 

เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ

 

ด้วยโปรแกรม Excel ได้ดียิ่งขึ้น