2 วัน | 9.00 - 16.30 น.

ราคา 6,600 บาท 
(ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ชำระเงินก่อนวันเรียน 7 วันได้รับส่วนลด 500 บาท 
หรือสมัคร 2 คน ลด 10%


สถานที่อบรม | แผนที่

อาคาร Mint Tower

ตารางฝึกอบรม (รอบเรียนสด)

 16-17 ก.พ.64
 16-17 มี.ค.64
 13-14 พ.ค.64
 15-16 มิ.ย.64
 8-9 ก.ค.64
 9-10 ส.ค.64
 9-10 ก.ย.64
 18-19 ต.ค.64
 11-12 พ.ย.64
 14-15 ธ.ค.64
 ONLINE