1 วัน | 9.00 - 16.30 น.

ราคา 3,750 บาท 
(ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ชำระเงินก่อนวันเรียน 7 วันได้รับส่วนลด 300 บาท 
เหลือ 3,600 บาท

หรือสมัครเรียน 2 คนลด 10%

สถานที่อบรม | แผนที่
อาคาร Mint Tower


ตารางฝึกอบรม (รอบเรียนสด)

 10 ก.พ.64
 9 เม.ย.64
 7 ก.ค.64
 8 ต.ค.64
  ONLINE


Private Training ตามเวลาสะดวก|เสาร์-อาทิตย์
ลงทะเบียน On-line ที่ ลงทะเบียนฝึกอบรม
ในช่อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ระบุว่า Private Training 

จัดอบรม Private Training  เดี่ยว หรือ กลุ่มเล็ก

และ Corporate Training  จัดภายในองค์กร หน่วยงานต่างๆ

ติดต่อ

Tel : 085-5180944

info@VBA-Excel.com