ใช้ Excel สร้างกราฟ ราคาหุ้น พร้อม Volume

เรียน Online คอร์ส Professional Charts in Excelโดยปกติ Excel มีกราฟ สำหรับ ราคาหุ้น อัตโนมัติ มีทั้งหมด 4 แบบตามนี้

1.High Price , Low Price , Closing Price

2.Opening Price , High Price , Low Price , Closing Price

3.Volume , High Price , Low Price , Closing Price

4.Volume , Opening Price , High Price , Low Price , Closing price

กราฟแบบที่ 1  High Price , Low Price , Closing Price

เบื่องต้นต้องมีข้อมูล เรียงตาม นี้เลย คือ High price , Low Price , Closing Price

คลุมข้อมูลทั้งหมด รวมหัว ข้อมูลด้วย -> Insert - > ในหัวข้อ Waterfall - > Stock  -> เลือกแบบที่ 1

( ดูตามรูป )

    

กราฟแบบที่ 2  Opening Price , High Price , Low Price , Closing Price

เบื่องต้นต้องมีข้อมูล เรียงตาม นี้เลย คือ Opening Price ,High price , Low Price , Closing Price

คลุมข้อมูลทั้งหมด รวมหัว ข้อมูลด้วย -> Insert - > ในหัวข้อ Waterfall - > Stock  -> เลือกแบบที่ 2

( ดูตามรูป )

กราฟแบบที่ 3  Volume , High Price , Low Price , Closing Price

เบื่องต้นต้องมีข้อมูล เรียงตาม นี้เลย คือ Volume ,High price , Low Price , Closing Price

คลุมข้อมูลทั้งหมด รวมหัว ข้อมูลด้วย -> Insert - > ในหัวข้อ Waterfall - > Stock  -> เลือกแบบที่ 3

( ดูตามรูป )

กราฟแบบที่ 4  Volume , Opening Price , High Price , Low Price , Closing price

เบื่องต้นต้องมีข้อมูล เรียงตาม นี้เลย คือ Volume ,Opening Price ,High price , Low Price , Closing Price

คลุมข้อมูลทั้งหมด รวมหัว ข้อมูลด้วย -> Insert - > ในหัวข้อ Waterfall - > Stock  -> เลือกแบบที่ 4

( ดูตามรูป )สามารถ download ไฟลื ไปลองใช้ได้


เรียน Online คอร์ส Professional Charts in Excel

Ĉ
Dusit Kob,
Jul 29, 2018, 7:29 AM