วิธีคิดเงินเกษียณด้วย Excelอยากมีเงินเก็บ เกษียณ 10,000,000 บาท ต้องเก็บเดือนเท่าไร

วิธีคำนวณเงินเก็บ เราสามารถใช้ Excel คำนวณได้ด้วย Function PMT


โครงสร้างการใช้งาน

  PMT (อัตราดอกเบี้ยต่องวด , จำนวนงวด , เงินปัจจุบัน , เงินอนาคต , รูปแบบการเก็บเงิน )


  อัตราดอกเบี้ยต่องวด : ถ้าเก็บเงินทุกเดือน ต้องใช้ ดอกเบี้ย ต่อเดือน ต้องปรับ เป็น ตาม งวดที่คำนวณ

  จำนวนงวด : จะเป็นเดือน หรือ ปี ก็ได้ แต่ต้อง สอดคล้อย กับ ทุก Input

  เงินปัจจุบัน : เงินปัจจุบันที่มี , เงินเข้าใส่ + , เงินออกใส่ -

  เงินอนาคต : เงินอนาคต ที่ต้องการ , เงินเข้าใส่ + , เงินออกใส่ - 

  รูปแบบการเก็บเงิน : ถ้าเก็บที่ปลายงวด ใส่ 0 , เก็บต้นงวด ใส่ 1


  ตัวอย่างการคำนวณ 

  ดอกเบี้ย 2 % / ปี

  ระยะเวลาที่เหลือ 20 ปี

  เงินเก็บปัจจุบัน 100,000 บาท ที่จะเอาเข้าไป เก็บรวม

  เงินเกษียณที่ต้องการ 10,000,000 บาท

  ต้องเก็บเงินเดือนละเท่าไร ถึงจะได้  โดยมีตัวอย่างการใส่ ตามรูป

  สังเกต เนื่องจาก ต้องการ คิด เงินเก็บต่อเดือน

  อัตราดอกเบี้ย ต้อง หาร 12 คิดเป็น Rate / Month

  ระยะเวลา 20 ปี ต้อง  คูณ 12 คิดเป็น จำนวนเดือน

  เงินเก็บตั้งต้น ใส่เป็น - เพราะว่า เป็นเงินที่จะออกจากเราไปเก็บ 

  เงินอนาคตใส่เป็น + เพราะ เป็นเงิน ที่ เราจะได้ คือ วิ่งเข้าเรา

  ตัวเลข เงินเก็บต่อเดือนคือ -33,415.78  บาท

  เครื่องหมายลบ เป็น ทิศทางของเงิน ที่ต้องออกจากเราทุกเดือน


  ลอง Download File ด้านล่างไปเล่นดูได้
  Ĉ
  Dusit Kob,
  May 7, 2020, 10:49 PM