ดึงราคาทองลอง Excel พร้อม Update ทุกๆ นาทีใน Excel  เราสามารถ ดึง ข้อมูลจาก Web เช่น ราคา ทอง  เข้ามาได้เลย

และสั่งให้ Update ทุกๆ  1 นาทีได้เลย

มีขึ้นตอน ตามนี้

1.ไปที่เมนู Data -> ซ้ายสุด -> จะมีเมนูเล็กๆ ชื่อ From Web ( อยู่ใน Group ของ Get & Transform )2.ใส่ชื่อ Web Page โดยเป็นหน้าที่ต้องการจะถึงข้อมูล  และ คลิก ok

จากตัวอย่างเป็น หน้าของ สมาคมค้าทองทำ
3.จะมี รูปแบบ ตารางจาก หน้า Web ที่ต้องการจะดึง

เลือก ตารางที่ต้องการจะดึง Data ( ตารางที่แสดงราคา )

แล้ว คลิก Load4.Excel จะดึงตาราง ราคา มาลงใน Worksheet ทันที5.สั่งให้มีการ Refresh ทุกๆ  1 นาที 

ไปที่ เมนู Data - > Refresh All - > Connection Properties6.ปรับ เวลา Refresh every ให้เเป็น 1 minutes