VLOOKUP ยังไงไม่ให้โชว์ Error 

เรียน คอร์ส ออนไลน์ : VLOOKUP CHAMPIONบางครั้ง ถ้าผูกสูตร VLOOKUP แล้ว ไม่เจอข้อมูลจะโชว์ Error เป็น #N/A 
เช่น ในรูปด้านบน มีการ VLOOKUP คนที่ชื่อ เจ ในตารางด้านซ้าย แต่ไม่มีคนชื่อ เจ ในตารางด้านซ้าย
ผลลัพธ์ที่แสดงคือ Error หรือ #N/Aวิธีการผูกสูตร ดักไว้ ไม่ให้โชว์ #N/A ทำได้หลายวิธี 

วิธีการที่ง่ายที่สุดคือ ใช้ function IFERROR

รูแบบ การใช้


IFERROR( ค่าที่เช็ค , ค่าที่แสดงผลในกรณี ค่าที่เช็คเป็น Error )


ค่าที่เช็ค = VLOOKUP(H4,B4:F17,5,False)

ค่าที่แสดงผล ในกรณี เป็น Error = ""  ( ช่องว่าง )


ผลลัพธ์ที่ได้ ก็คือ ในกรณี ที่ VLOOKUP แล้วเจอ จะแสดงผลที่ถูกต้อง

แต่ในกรณีถ้าไม่มี จะแสดงเป็น ช่องว่าง

ลอง Download file ไปลองใช้ได้จาก ด้านล่างครับ


Ĉ
Dusit Kob,
Jan 14, 2019, 10:14 PM