Filter ข้อมูลใน Excel ยังไง ให้ รูป วิ่งตาม

การเก็บข้อมูลใน Excel โดยมีรูป กำกับ ตามรูปด้านบน เป็นวิธีง่ายที่สุด สำหรับ จัดการข้อมูล

แต่ โดยปกติ ถ้ามีการ Filter ข้อมูลตามหัวข้อ ที่ต้องการ

เช่น Filter กลุ่มสินค้า Gadget

รูป ก็จะทับกัน ไม่วิ่งตาม การ Filter

เราสามารถ กำหนด ให้รูป วิ่งตาม การ Filter ข้อมูลได้

ขั้นตอน

  1. เลือกรูปทั้งหมด ก่อน ( กด Ctrl แล้ว คลิก ที่ละรูป ) หรือ ( Home - > Find & Select - > Goto Special -> Objects )

  2. คลิกขวาที่รูป - > Size and Properties

  3. ในหัวข้อ Properties -> เลือก เป็น Move and Size with Cells

ดูตามรูป ได้เลย

หลังจากนี้ เวลา Filter ข้อมูล รูป ก็จะวิ่ง ตาม รายการข้อมูลได้ถูกต้อง