สูตร Excel เช็ค ทศนิยม ว่ามีกี่หลัก

งานบางประเภท อาจจะต้องเช็ค จำนวนทศนิยม ของข้อมูล ว่ามีกี่หลัก

โดยเราสามารถ สร้างสูตรได้

โดย Function ที่ใช้ คือ

LEN -> ใช้นับจำนวนตัวอักษร

FIND -> หาตำแหน่งของตัวอักษร ว่าอยู่ตำแหน่งที่เท่าไร ในข้อความ

โดย จากสูตรในรูป

LEN(B2) -> นับจำนวนตัวอักษรทั้งหมด ใน B2 ว่ามีกี่ตัว ซึ่งจากรูป จะได้ 6
FIND(".",B2,1) -> ค้นหา "." ใน B2 ว่าอยู่ตำแหน่งที่เท่าไร โดยเริ่มค้นจากตัวที่ 1

ดังนั้น พอ เรารู้ว่า "." อยู่ตัวที่เท่าไร

เอาจำนวนตัวอักษรทั้งหมดตั้ง - ด้วยตำแหน่งของ "."

ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ จำนวนทศนิยม ว่ามีกี่หลัก