วิธีเขียน VBA เช็คว่า Filter อยู่หรือเปล่า

เราสามารถเช็ค ว่า ข้อมูลมมีการ Filter อยู่หรือไม่ ด้วยการใช้ Property ของ Worksheet ชื่อ AutoFilterMode

โดยถ้าข้อมูลมีการ Filter ผลลัพธ์ จะเป็น True

ถ้าข้อมูลไม่มีการ Filter ผลลัพธ์ จะเป็น False

ลองพิมพ์ Code ตามในรูปได้เลยครับ