เรียงข้อมูลใน Excel ด้วยสูตรใหม่ SORT Function

ช่วง July 2020 ใครใช้ Office 365


จะเริ่มมีการ ทยอย update Functions ใหม่ๆ ใน Excel ให้ เป็นมาตรฐาน แล้ว


เช่น XLOOKUP , UNIQUE , SORT , FILTER , SORTBY


ซึ่ง ลด การผูกสูตรที่่วุ่นวายไปเยอะมากๆ


บทความนี้จะเป็นการใช้ Function ชื่อ SORT


วัตถุประสงค์ ตามชื่อ เลย คือ เรียงข้อมูล


วิธีการใช้แบบ พื้นฐาน ตามรูป เลย


ผลลัพธ์ที่ได้ จะเรียง Data ออกมาให้ โดย Default คือ น้อย -> มาก


ซึ่ง สมัยก่อนถ้าจะสร้างสูตร แบบนี้ วุ่นวายมาก

แต่จริงๆ แล้ว SORT Function สามารถ เลือก column ในการ SORT จากตารางได้ด้วย


รูปแบบ คือ=SORT( array , [ sort_index ] , [ sort_order ] , [ by_col ] )array -> ก้อนข้อมูล ลากได้เลย


sort_index - > กรณี ลาก เป็น ตาราง ใส่ เลข column ที่ต้องการจะ Sort


sort_order - > ใส่ 1 เรียงจากน้อยไปมาก ( Default ) , ใส่ -1 เรียงจากมากไปน้อย


by_col -> เลือกว่าจะ sort แนว Row หรือ Column , ใส่ False คือ แนว Row ( Default ) , ใส่ TRUE คือแนว Column


ตัวอย่างการลากทั้ง ตาราง

ใส่ 2 - > คือ เลือก Sort คอลัมน์ที่ 2 ของตาราง คือ รหัส Product


ใส่ -1 -> คือ เรียงจาก มาก แบบ มากไปน้อย


ใส่ FALSE - > คือ เรียงแนวนอน


ผลลัพธ์ที่ได้