วิธี Filter ข้อมูลมากกว่า 1 ตาราง ใน Sheet เดียวกัน

โดย Table มีประโยชน์คือ

  • ใช้กับ Range ที่เพิ่มขึ้น ลดลงได้ตลอด ( ใช้แทน OFFSET Function ในหลายๆ กรณี )

  • สามารถ Filter ได้มากกว่า 1 ตาราง ใน 1 sheet

วิธีการสร้าง Filter มากกว่า 1 ตาราง ใน Sheet เดียวกัน

1. คลุมกลุ่มข้อมูล ของตารางที่ 1 ที่ต้องการ Filter - > Insert -> Table แล้ว กด OK

2.คลุมกลุ่มข้อมูล ที่ 2 ที่ต้องการสร้าง Filter - > Insert - > Table -> แล้วกด OK

ก็จะได้ กลุ่มข้อมูลทั้ง 2 ชุด ที่ สามารถ Filter ได้เลย