Business Analysis : VBA Excel

 Business Analysis :
 สร้าง ระบบการจัดการ ของการดำเนินธรุกิจด้วย VBA ใน Excel 

      >> แบบจำลองยอดขาย เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

      >> รูปแบบการรายงานสรุปยอดขาย โดยสามารถค้นหาแยกตามช่วงเดือน หรือปี

      >> ระบบการวางแผนการผลิต ( Bill of Materials )

      >> ระบบจัดเก็บข้อมูลพนักงาน และ แสดงสามารถแสดงผลรายละเอียดข้อมูลของพนักงาน 
 
 

Business Applications