Employee Expense Record and Summary Report

 Employee Expense Report :
ระบบการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายของพนักงาน เหมาะสำหรับ

หน่วยงานที่มีพนักงานขาย หรือ พนักงานต้องทำงานตาม site ต่างๆ 

สามารถสรุปยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการ ในช่วงเวลาที่กำหนดThe gadget spec URL could not be found