เรียงข้อมูลใน Excel ด้วยสูตรใหม่ SORT Functionช่วงนี้ ( July 2020 ) ใครใช้ Office 365

จะเริ่มมีการ ทยอย update Functions ใหม่ๆ ใน Excel ให้ เป็นมาตรฐาน แล้ว

เช่น XLOOKUP , UNIQUE , SORT , FILTER , SORTBY

ซึ่ง ลด การผูกสูตรที่่วุ่นวายไปเยอะมากๆ 

บทความนี้จะเป็นการใช้ Function ชื่อ SORT 

วัตถุประสงค์ ตามชื่อ เลย คือ เรียงข้อมูล 


วิธีการใช้แบบ พื้นฐาน ตามรูป เลย
ผลลัพธ์ที่ได้ จะเรียง Data ออกมาให้ โดย Default คือ น้อย -> มาก

ซึ่ง สมัยก่อนถ้าจะสร้างสูตร แบบนี้ วุ่นวายมากแต่จริงๆ แล้ว SORT Function สามารถ เลือก column ในการ SORT จากตารางได้ด้วย

รูปแบบ คือ 


=SORT( array , [ sort_index ] , [ sort_order ] , [ by_col ] )


array  -> ก้อนข้อมูล ลากได้เลย

sort_index - > กรณี ลาก เป็น ตาราง ใส่ เลข column ที่ต้องการจะ Sort

sort_order - > ใส่ 1 เรียงจากน้อยไปมาก ( Default ) , ใส่ -1  เรียงจากมากไปน้อย 

by_col -> เลือกว่าจะ sort แนว Row  หรือ Column , ใส่ False คือ แนว Row ( Default ) , ใส่ TRUE คือแนว Column 


ตัวอย่างการลากทั้ง ตารางใส่ 2 - > คือ เลือก Sort  คอลัมน์ที่ 2 ของตาราง คือ รหัส Product

ใส่ -1 -> คือ เรียงจาก มาก แบบ มากไปน้อย

ใส่ FALSE - > คือ เรียงแนวนอน

ผลลัพธ์ที่ได้