CUSTOMIZED EXCEL TRAINING COURSE

สำหรับผู้ที่ต้องการอบรม Excel หรือ VBA Macros หรือ

Financial Modeling with Excel 

บางหัวข้อเพื่อใช้ในการทำงานให้สำเร็จ หรือปรับแต่งเนื้อหา

ให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้อบรม

โดยผู้อบรมกำหนดเวลาอบรมได้เอง เราสามารถจัดหลักสูตรและ

เนื้อหาให้ ตรงกับความต้องการของผู้เรียนภายใน

ระยะเวลาทีต้องการได้  สามารถจัดเรียนได้ทั้งคนเดียว

หรือกลุ่มเล็กๆ พียงแค่ผู้เรียนระบุขอบเขตการใช้งาน 

หรืองานที่ต้องทำ เราจะออกแบบหลักสูตรสำหรับการ

เรียนโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำงานได้สำเร็จ

ตามที่ต้องการ

ติดต่อ

Tel 085-5180944

info@VBA-Excel.com

หรือ กรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับที่

http://www.vba-excel.com/contactus